Stoutenburgh-Teller Family Association > Articles > William Stoutenburgh House